Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia a)

Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník), ktorej predmetom je nákup a predaj internetového vzdelávacej knihy/e-knihy “Holistická liečba cukrovky 2. typu” (ďalej len predmet kúpy), ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok https://akoliecitcukrovku.sk
b) Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je

way beyond s.r.o.

Cintorínska 2702/13, Piešťany

Slovenská republika

email: info@akoliecitcukrovku.sk

Mobil: 0944076098

IČO: 50941313
DIČ: 2120534218

V súlade s § 262 ods.1 Obchodného zákonníka sa zmluvný vzťah riadi v otázkach týmito obchodnými podmienkami bližšie neupraveným obchodným zákonníkom aj v prípade, že kupujúci je fyzická osoba – spotrebiteľ, tým nie je vylúčená právna osoba na ochranu spotrebiteľa, najmä ust. § 51a – 65 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOS).

c) Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpa a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú iba v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením názoru k tejto tematike.

II. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na adresese https://akoliecitcukrovku.sk . Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webových stránok https://akoliecitcukrovku.sk/objednavka-e-knihy/ a https://akoliecitcukrovku.sk/objednavka-knihy-holisticka-liecba-cukrovky-2-typu/ . Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke https://akoliecitcukrovku.sk/obchodne-podmienky , a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

III. Kúpna cena, daňový doklad

V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://akoliecitcukrovku.sk/objednavka-e-knihy/ a https://akoliecitcukrovku.sk/objednavka-knihy-holisticka-liecba-cukrovky-2-typu/ nájdete konečnú cenu knihy/e-knihy. Predávajúci je neplatca DPH, cena je tak konečná.
Faktúra: Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – Faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

IV. Spôsob a forma platby

Spôsob platby: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o. ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GoPay s.r.o.

Možnosti platieb:

1. Bankovým prevodom na eurový účet

číslo účtu v IBAN tvare: SK88 0900 0000 0051 3226 5994

2. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

3. Online Bankovým prevodom na eurový účet SK88 0900 0000 0051 3226 5994

4. Online cez platobný systém PayPal

Forma platby:

Platba je možná iba jednorázovo, platba na splátky nie je možná

Bonusy: DVD a e-kniha v PDF formáte “Chutné recepty pre diabetikov” na ktoré má kupujúci nárok (popisy bonusov (DVD a e-knihy) sú na webovej adrese

https://akoliecitcukrovku.sk), budú sprístupnené spolu s knihou/e-knihou, po uhradení sumy.

E-knihy sú v digitálnom formáte a nejedná sa o fyzický tovar – náhľady sú iba provizórne.

Za knihu/e-knihu Holistická liecba cukrovky 2. typu ” ručí predávajúci zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 60 dní.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na emaili: info@akoliecitcukrovku.sk s vyhlásením, že od zmluvy kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

Kniha/e-kniha “Holistická liečba cukrovky 2. typu” si kladie za cieľ, aby naozaj pomohla všetkým, ktorí si ju zakúpia.

V. Zodpovednosť

Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

VI. Ochrana údajov

Vyhlásenie predávajúceho:

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v prihláške, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité na realizáciu celého obchodu vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

Detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

7. Záruka a reklamácie produktov

a) Kupujúci má právo vrátiť infoprodukt do 60 dní odo dňa prijatia/stiahnutia produktu. Počas záručnej doby má kupujúci právo na vrátenie peňazí v prípade nespokojnosti s obsahom infoproduktu.

b) Právo na záruku zaniká v prípade:

– nepredložením dokladu o zaplatení

– uplynutím záručnej doby 60 dní od vybavenia objednávky.

c) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

d) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 7 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamácie). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový produkt. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom).

e) Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný produkt za rovnaký nový.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.7. 2017. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok https://akoliecitcukrovku.sk prípadne ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://akoliecitcukrovku.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Send this to a friend